2013. május 14., kedd

Orban's court is running, Tasz: Appoint court is dangerous!

Tünde Handó for the trial of the Hagyó-case appointed that court, which is sentenced Zuschalg for eight and half years imprisonment.

The Hungarian Helsinki Committee and the Hungarian Civil Liberties Union (TASZ) keep very solicitous and incompatible with the requirement of the decent proceeding that regulation, what makes possible that the president of the National Judical Office appoint a different court from the venue for the proceeding's conduct, and attract the president to not give place for such appointments henceforward.- announced the TASZ.(Photo source: fn.hir24.hu)

The president of the National Judical Office (OBH) used her right what recorded in the basic law's temporary commision, and for nine judical proceeding she appointed countryside courts. The reason of the appointment was the over load of the Court of Budapest. 

The Basic Law's item XXVIII provide the right for the fair proceeding to everyone, and it is also consist the right for the legal and unbiassed court.

The requirement of the impartiality in coherence with the unity in that platitudionus sentence, that is not enough to be decent, but also must look like that. The European Court of Human Rights has already drafted that precept in the Delcourt-case in 1970, and the Constitutional Court also underlined in 67/1995. (XII.7.) AB's decision: the constitutional right for the impartial court „ is expectation on the one part from the judge, from the attitude of the judge, on the other hand this is an objective requirement in coherence with the proceeding: to keep clear of every such situation, what can make well-founded doubts against the judge's impartiality.”

The right for the legal judge is exectly serve that aim, whose main point is that, it is not depend on someone's personal decision, so it is discribed by the law, that whose case which court will trial. So, like that, it is avoidable that it is come up in anyone: his/her case is not accidentally went to a given judge. The prevention of the plot theories, the confirm of the citizen's trust to the decision's impartiality only can served by such proceedings which are lock-out or reduce the human factor's rule to minimum in the determination of that from which case will which court decide. The tone is on the previouslí knowledgeable rule's lay down, namely, without that not from institutional guarantee, but only from the person's moral integrity who make the decision is whom from is exceptable the mock of the impartiality decision- announced the TASZ.

The reason of the court pointment right of the president of the OBH -not confirmed with statistics in the draft- is the slowness of the proceedings and the courts overload were. Wheter the parties of the suit's right for the proceeding inside of rational time can not really make justified that the president of the OBH can appoint another court for the case's consideration without any control and without the chance of the remedy? Naturally not, becaouse for the avoidance of the proceedings continuance there are such solutions which are not injuring the right for the legal court. Such is the most loaded court's organization, or the judge's dation, that not to talk about the budget. But it is also not had shackles, that the legislator connect the case's tranference to the concerned partiy's contribution.

The presently situation according to the TASZ's mind is injuring the parties of the suit's or rather the accuseds right for the decent proceeding, and this is opportune for teeter the society 's trust about the impartiality of the jurisdiction. Thats all can lead to that cases what were adapted like this must restart after years, if the verdicts what was born inside them the concerned will attack in front of the court. There is no doubt about that the Court of Human Rights will give true to the complainants, what stated in the DMD group versus Slovakia case that: „The judical independence and the legal certainty's significant interest is demand especially cleaclarity of the applied rules in every case, or rather the obviously warrant of the detachment and the transparency, first of all the avoidance of the wanton's appearance during the case's pointment.”

Source: http://tasz.hu/node/2587


Original:


Bíróságot kijelölni veszélyes!

Handó Tünde a Hagyó-ügy tárgyalására azt a bíróságot jelölte ki, amelyik elsőfokon Zuschlagot nyolc és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.


A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért rendkívül aggályosnak és a tisztességes eljárás követelményével összeegyeztethetetlennek tartja azt a szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke a törvény szerint illetékestől eltérő bíróságot jelöljön ki az eljárás lefolytatására, és felhívja az elnököt, hogy az ilyen kijelölésre irányuló kérelmeknek a továbbiakban ne adjon helyt.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 2012. február 17-én élt az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben rögzített jogával, és kilenc bírósági eljárás lefolytatására vidéki törvényszékeketjelölt ki. A kijelölések indoka a Fővárosi Törvényszék túlterheltsége volt.


Az Alaptörvény XXVIII. cikke mindenkinek biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot, amelynek része a törvényes és pártatlan bírósághoz való jog. A pártatlanság követelménye az ítélkezés kapcsán is abban a közhelyszámba menő mondatban foglalható össze, hogy nem elég tisztességesnek lenni, de annak is kell látszani. Ezt az elvet az Emberi Jogok Európai Bírósága aDelcourt-ügyben már 1970-ben megfogalmazta, és a magyar Alkotmánybíróság is hangsúlyozta67/1995. (XII. 7.) AB határozatában: a pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog „egyrészt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága tekintetében.”


Pontosan ezt a célt szolgálja a törvényes bíróhoz való jog, amelynek lényege, hogy nem valakinek az egyedi döntésén múlik, hanem a törvény határozza meg, kinek melyik ügyét melyik bíróság tárgyalja. Így kiküszöbölhető, hogy bárkiben felmerüljön: nem véletlenül került egy adott bíró elé. Az összeesküvés-elméletek gyártásának megakadályozását, az ítélkezés pártatlanságába vetett állampolgári bizalom erősítését csak olyan eljárások szolgálják, amelyek kizárják, vagy legalábbis a minimálisra csökkentik az emberi tényező szerepét annak meghatározásában, hogy egy ügyről melyik bíróság dönt. A hangsúly az előre megismerhető szabályok lefektetésén van, anélkül ugyanis nem intézményes garanciáktól, hanem csak a döntést hozó személy morális integritásától várható a pártatlanság látszatát megtartó ítélethozatal.


Az OBH elnök bíróság-kijelölési jogának – az előterjesztésben statisztikákkal alá nem támasztott – indoka az eljárások lassúsága és a bíróságok túlterheltsége volt. Vajon a peres felek ésszerű időn belüli eljáráshoz való joga tényleg nem teheti kivételes esetekben indokolttá, hogy az OBH elnöke mindenféle kontroll és jogorvoslati lehetőség nélkül más bíróságot jelöljön ki az ügy elbírálására? Természetesen nem, hiszen az eljárások elhúzódásának kiküszöbölésére vannak olyan megoldások, amelyek nem sértik a törvényes bíróhoz való jogot. Ilyen a leginkább leterhelt bíróságok átszervezése, vagy a bíró kirendelése, hogy a költségvetési keret bővítéséről ne is beszéljünk. De annak sem lett volna akadálya, hogy az ügy áthelyezését az érintett felek hozzájárulásához kösse a jogalkotó.


A jelenlegi helyzet tehát sérti a peres felek, illetve terheltek tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, alkalmas az igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett társadalmi bizalom megingatására. Mindez oda vezethet, hogy az így áttett ügyeket évek múlva újra kell kezdeni, ha a bennük született ítéleteket az érintettek a strasbourgi bíróság előtt megtámadják. Nem sok kétség fér ugyanis ahhoz, hogy a panaszosoknak fog igazat adni az emberi jogi bíróság, amely a DMD Csoport kontra Szlovákia ügyben kimondta: „a bírói függetlenség és a jogbiztonság kiemelkedő jelentősége megköveteli az alkalmazott szabályok különös világosságát minden egyes ügyben, valamint az objektivitás és a transzparencia biztosításának egyértelmű garanciáit, mindenekelőtt az önkény bármilyen látszatának elkerülését az egyes ügyek kijelölése során”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése